जिल्हा चिटणीस

नाव जिल्हा/शहर/ संपर्क क्रमांक
भाई आस्वाद पाटीलरायगड9819900005
भाई राहुल पोकळेपुणे9822877792
भाई सागर आल्हाटपुणे शहर9096700700
भाई मनिष बस्तेनाशिक9850261099
भाई संपतबापू पवार पाटीलकोल्हापूर9423800817/
9271788529
भाई विकासकाका शिंदेऔरंगाबाद9767829604
भाई धनंजय पाटीलउस्मानाबाद8275926334
भाई बाळासाहेब घुमारेबीड9921470597
भाई सुभाशिष कामेवारनांदेड उत्तर9545713333
भाई गोविंद डुमणेनांदेड दक्षिण9421313183
भाई उदय गव्हारेलातूर9422469392
भाई भरत जाधवहिंगोली9922792419
भाई किर्तीकुमार बुरांडेपरभणी9420625234
भाई अजितराव सुर्यवंशीसांगली9422042450
भाई राहुल देशमुखनागपूर9822201804
भाई मिलिंद कांबळेनागपूर शहर7720044645/
9764613525
भाई रामदास जरातेगडचिरोली9404792106/
7620566518
भाई स्कर्मीश खडसेवर्धा9890194772
भाई प्रदिप देशमुखअकोला9767457505
भाई डॉ. प्रकाश नान्हेचंद्रपूर9657098513
भाई दत्ता भुतेकरबुलढाणा9422180961